สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิรภัทร  สง่างาม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงลาวัณย์  เพชรประดับ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีเรือง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
2. นางศิริพรรณ  วิริยสถาพรพงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิไลพรรณ  ปราณีศรี
 
1. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  พรหมศรี
 
1. นางวัชรีภรณ์  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัตตา
2. เด็กหญิงบุญยพร  สุขเกษม
 
1. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
2. นางสุพรรณี  นิยมดี
 
8 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐฤเบศ  มะลิทอง
2. เด็กหญิงดวงกมล  อุทาธร
3. เด็กหญิงธนภรณ์  มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงนพรัตน์  อาวรณ์
5. เด็กชายนฤปนาถ  ชุมวัน
6. เด็กชายปฐมพงศ์  สายเล็น
7. เด็กหญิงพรนิภา  อินนอก
8. เด็กหญิงพรหมพร  รามณู
9. เด็กชายพลวัตร  ธิจะยัง
10. เด็กชายสุเทพ  ขยิ่ม
 
1. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
2. นางรุ่งฤดี  แคล้วคลาด
3. นายศุภกิจ  สมภาค
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรเวทย์  ตันติวัฒนวงษ์
2. นางสาวอังคณา  จันทร์วงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิณห์นิภา  รัตนะพิบูลย์กุล
2. เด็กชายสุภกฤต  มั่นจิต
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  โพมาศ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตั้งมั่นธนบวร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อักษรเสือ
 
1. นายธวัชชัย  สันติศิริ
2. นางรมย์รวินท์  ตันติฤทธิพล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายธนาคาร  หอมชื่น
2. เด็กชายวุฒิวานนท์  ขุนอินทอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรีย์  ศรีรักษา
2. นางสาวยุภาพร  แสวงดี
3. นางสาวอทิตติญา  พลสงค์
 
1. นายพงษ์พันธ์  แซ่แต้
2. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิสรา  มั่งคั่ง
2. นางสาวพิมพร  จำปาหอม
3. นางสาวอวิกา  พันธ์ศรี
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
2. นางสาวรุ่งนภา  กิจวนาวรรณ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชินจันทึก
2. เด็กหญิงพรหมพร  รามณู
 
1. นางสาวน้ำอ้อม  ถะเกิงผล
2. นายอาทิตย์  บุรุษภักดี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุ  สงวนวงษ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  เฉกแสงทอง
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงพีรดา  ชาลือ
 
1. นางสาววาริณี  วันติ