สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงมารินี  วงษ์น้อย
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุริราช  คาดหมาย
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขลิบทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิพานิช
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายภัสยศ  ศรียุหะ
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พรมจีน
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายชาญชล  มาเขียว
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญธิมา  อารมย์
2. เด็กหญิงธัตรชนก  สะสีโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  สนิทกุล
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
2. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภาวิลัย  ไตรพรม
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เทียนสว่าง
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
2. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบารมี  มาเขียว
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายบัญชาชัย  แซ่ซื้อ
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกร  จันทวัฒน์
2. เด็กชายธนภัทร  แดงงาม
3. เด็กชายวสุรัตน์  หมู่โสภิญ
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  ผสมกิจ
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผสมกิจ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 43 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทับประมงค์
2. เด็กหญิงเสี่ยวลี  แซ่เฮง
 
1. นางสาวอำไพ  คูศรี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานใจ  ทีประเสริฐ
2. เด็กชายอนันต์  จือประเสริฐ
 
1. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภิญโญวรกุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญใบ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงมยุริน  ผ่องใส
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูฆัง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสมทรัพย์
8. เด็กหญิงสิรามล  บุญผ่อง
9. เด็กหญิงสุภัทรา  ใสแสง
10. เด็กหญิงโศรดา  กัมปนาทบันลือ
 
1. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
2. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กชายกฤษฎา  อุทัย
2. เด็กชายธรรมชาติ  บุญเติม
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
20 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 72 เงิน 16 1. เด็กชายธัชรินทร์  เกษมสัน
2. เด็กหญิงภาสินี  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เดียนประโคน
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กชายสราวุธ  หนุนทรัพย์
 
1. นางสาวอำไพ  คูศรี
 
22 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงประวรรณา  มหามาตย์
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
23 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายภูชิต  เขียวชอุ่ม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตอพิพัฒน์
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
24 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กชายกิจจา  เดชอุดมไพศาล
2. เด็กหญิงคัมร์ภิตา  อรัญ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  เจิมเจริญ
 
1. นางสาวอำไพ  คูศรี
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กชายกมลาสน์  หุมนา
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เอี่ยมเจริญ
3. เด็กชายธนพัฒน์  อาวุธนาค
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรดล  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่มจันสา
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุต  สีสม
2. เด็กชายเอกราช  บุรินทร์
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมุณินท์  จันทวงศ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ชิตานนท์
3. เด็กชายโสภณ  ทรงกรด
 
1. นางฐิตาพร  เจริญงามทรัพย์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ไชตะมาตย์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพนนอก
3. เด็กชายสมบูรณ์  แก้วกล้า
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงสุวนันท์  มีรัตน์
3. เด็กหญิงเบญมาศ  ศรีประดิษฐ์
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  สิถิระบุตร
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรธร  แท่นนิล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงวนมงคลเดช
2. เด็กชายอนันตชัย  ขลิบทอง
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  รุ่งเรือง
2. เด็กชายศิวกร  ธูปน้อย
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
36 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
 
1. นางสาวชุติมา  แซ่ลี้
 
37 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งเรือง
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณภา  มาตวังแสง
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์
 
39 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กชายภาชกร  นีระกุล
 
1. นางจิราพร  สายเมฆ
 
40 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนีรชา  พรยิ่ง
 
1. นางจิราพร  สายเมฆ
 
41 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 76 เงิน 50 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ยศธิไกร
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
 
42 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 65 1. เด็กหญิงชนกพร  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงนุชนาถ  แสงเพิ่ม
3. เด็กหญิงสิริกร  พลเสน
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
2. นางฐิตาพร  เจริญงามทรัพย์
 
43 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  บัวผัน
2. เด็กชายศุภกร  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเมี่ยอุ่ง  ซอง
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
2. นางฐิตาพร  เจริญงามทรัพย์