สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ขลิบทอง
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 27 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  พรมจีน
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 34 1. เด็กชายชาญชล  มาเขียว
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงภาวิลัย  ไตรพรม
2. เด็กหญิงวรรณภรณ์  เทียนสว่าง
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
2. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายบารมี  มาเขียว
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายบัญชาชัย  แซ่ซื้อ
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอัครเดช  เจนดง
 
1. นางสาวชุติมา  แซ่ลี้
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงจิดาภา  รุ่งเรือง
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์