สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงสุริราช  คาดหมาย
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ภูมิพานิช
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์สุเทพ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 24 1. เด็กชายภัสยศ  ศรียุหะ
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญธิมา  อารมย์
2. เด็กหญิงธัตรชนก  สะสีโพธิ์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  สนิทกุล
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
2. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกร  จันทวัฒน์
2. เด็กชายธนภัทร  แดงงาม
3. เด็กชายวสุรัตน์  หมู่โสภิญ
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กชายกฤษฎา  อุทัย
2. เด็กชายธรรมชาติ  บุญเติม
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายภูชิต  เขียวชอุ่ม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ตอพิพัฒน์
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีรดล  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางพัชรา  คาวีวงษ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงมุณินท์  จันทวงศ์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ชิตานนท์
3. เด็กชายโสภณ  ทรงกรด
 
1. นางฐิตาพร  เจริญงามทรัพย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวรรณภา  มาตวังแสง
 
1. นางนวลจันทร์  แววรวีวงศ์