สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณรมณ  ผสมกิจ
 
1. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ผสมกิจ
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานใจ  ทีประเสริฐ
2. เด็กชายอนันต์  จือประเสริฐ
 
1. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภิญโญวรกุล
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หารคำ
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญใบ
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่หว่อง
5. เด็กหญิงมยุริน  ผ่องใส
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูฆัง
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ประสมทรัพย์
8. เด็กหญิงสิรามล  บุญผ่อง
9. เด็กหญิงสุภัทรา  ใสแสง
10. เด็กหญิงโศรดา  กัมปนาทบันลือ
 
1. นางจันทนา  ชิตยวงษ์
2. นางพูนทรัพย์  ชื่นวงศา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงประวรรณา  มหามาตย์
 
1. นายชาญศักดิ์  ชื่นชม
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนายุต  สีสม
2. เด็กชายเอกราช  บุรินทร์
 
1. นางนิตยา  กสิโกศล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ไชตะมาตย์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  โพนนอก
3. เด็กชายสมบูรณ์  แก้วกล้า
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงสุวนันท์  มีรัตน์
3. เด็กหญิงเบญมาศ  ศรีประดิษฐ์
 
1. นางอารีรัตน์  มังดินดำ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  ภิญโญวรกุล
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  สิถิระบุตร
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรธร  แท่นนิล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สงวนมงคลเดช
2. เด็กชายอนันตชัย  ขลิบทอง
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  รุ่งเรือง
2. เด็กชายศิวกร  ธูปน้อย
 
1. นางสาวจรรย์สมร  ศราวณะวงศ์
2. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) มารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  ภูเขียว
2. เด็กชายภาชกร  นีระกุล
 
1. นางจิราพร  สายเมฆ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาลิตา  บัวผัน
2. เด็กชายศุภกร  ชาววาปี
3. เด็กหญิงเมี่ยอุ่ง  ซอง
 
1. นางจิราพร  ลีศรานนท์
2. นางฐิตาพร  เจริญงามทรัพย์