สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กชายสิทธิโชค   อุมา
 
1. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงมณีนพรัตน์   กาญจนดิษฐ์
 
1. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เฉลิมวงศ์เพชร
2. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายมีน  ชูศรี
2. เด็กชายอัครพล  อินทร์นารี
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกานต์  ชัยเดโช
2. เด็กชายนันทวัช  เล็กฉลาด
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.2 ทองแดง 36 1. เด็กชายภานุพงษ์  ประภาวรางศักดิ์
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อุทัยศรี
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์แป
2. เด็กชายสมยศ  ดวงศรี
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลีจ้อย
2. เด็กชายเอกรินทร์  ลีจ้อย
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  พูนพัฒนาทรัพย์
2. เด็กชายต้น  พรมวัน
 
1. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
2. นายอุดม  เจริญงามทรัพย์
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายหาร  คำคูณ
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายเลียง  คำคูณ
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  มาเจริญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ดวงจันทร์โคตร
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ดวงจำปา
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แซ่เตียว
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญชนก  สุขโรจน์
2. เด็กชายว่อง  -
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  นิตย์กลาง
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
16 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายคำพล  ลีสี
2. เด็กชายคำรณ  ลีสี
3. เด็กชายอำนาจ  ลีสี
 
1. นายอุดม  เจริญงามทรัพย์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวศิลป์  รอดทิพย์
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัวทอง  เย็นชื่น
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
19 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขลุ่ยโนรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรชร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงวาสนา  ฟักทอง
5. เด็กหญิงอรไพลิน  พรหมมี
6. เด็กหญิงอารยา  เขินอำนวย
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางจิตจงกล  กองพล
3. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
4. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายนภัสกร  อรชร
2. เด็กชายหาร  คำคูณ
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เฉลิมวงศ์เพชร
2. เด็กชายพันธกานต์  ปัตถามัง
3. เด็กชายหม่อง  อ่องลู
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายต้น  พรมวัน
2. เด็กชายเลียง  คำคูณ
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 57 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงภานุชนาท  สวัสดี
 
1. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสุทธิพร  พัตรคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  จำปาคำ
2. เด็กชายพิสิฏฐ์  ยุวนะวนิช
 
1. นางฐิติพร  ธิติวรพจน์
2. นายอุดม  เจริญงามทรัพย์
 
26 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ซิ้มเทียม
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 66 1. เด็กชายจิรายุ  พวงจันทร์
2. เด็กชายธนากร  อุทัยศรี
3. เด็กชายนันท์ณภัทร  หินกอก
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงกันธิกา  พงศ์พีระ
2. เด็กหญิงปุณยกร  ปองสวย
3. เด็กชายโกสินทร์  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา