สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงมณีนพรัตน์   กาญจนดิษฐ์
 
1. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายมีน  ชูศรี
2. เด็กชายอัครพล  อินทร์นารี
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกานต์  ชัยเดโช
2. เด็กชายนันทวัช  เล็กฉลาด
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.2 ทองแดง 36 1. เด็กชายภานุพงษ์  ประภาวรางศักดิ์
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิมพ์แป
2. เด็กชายสมยศ  ดวงศรี
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  พูนพัฒนาทรัพย์
2. เด็กชายต้น  พรมวัน
 
1. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
2. นายอุดม  เจริญงามทรัพย์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายหาร  คำคูณ
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  มาเจริญ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ดวงจันทร์โคตร
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  ดวงจำปา
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แซ่เตียว
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวศิลป์  รอดทิพย์
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายต้น  พรมวัน
2. เด็กชายเลียง  คำคูณ
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 57 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงภานุชนาท  สวัสดี
 
1. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 74 1. เด็กหญิงกันธิกา  พงศ์พีระ
2. เด็กหญิงปุณยกร  ปองสวย
3. เด็กชายโกสินทร์  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา