สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 6 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เฉลิมวงศ์เพชร
2. เด็กหญิงมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อุทัยศรี
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ลีจ้อย
2. เด็กชายเอกรินทร์  ลีจ้อย
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญชนก  สุขโรจน์
2. เด็กชายว่อง  -
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  นิตย์กลาง
 
1. นางสถาพร  ฉัตรอินทร์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงบัวทอง  เย็นชื่น
 
1. นางศิริลักษณ์  เส็งมี
 
6 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขลุ่ยโนรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรชร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  รุ่งสว่าง
4. เด็กหญิงวาสนา  ฟักทอง
5. เด็กหญิงอรไพลิน  พรหมมี
6. เด็กหญิงอารยา  เขินอำนวย
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางจิตจงกล  กองพล
3. นางมนัสนันท์  รอดทิพย์
4. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74 เงิน 26 1. เด็กชายนภัสกร  อรชร
2. เด็กชายหาร  คำคูณ
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นายอุดม  เจริญงามทรัย์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เฉลิมวงศ์เพชร
2. เด็กชายพันธกานต์  ปัตถามัง
3. เด็กชายหม่อง  อ่องลู
 
1. นางกนกรัตน์  ส่งแสงสิน
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธนะวีระวงศ์
 
9 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ซิ้มเทียม
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 66 1. เด็กชายจิรายุ  พวงจันทร์
2. เด็กชายธนากร  อุทัยศรี
3. เด็กชายนันท์ณภัทร  หินกอก
 
1. นางสาวศรุตยา  พรหมมี
2. นางสาวอรอุมา  อินทรอาษา