สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายเลียง  คำคูณ
 
1. นางจิตจงกล  กองพล
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงดวงกมล  จำปาคำ
2. เด็กชายพิสิฏฐ์  ยุวนะวนิช
 
1. นางฐิติพร  ธิติวรพจน์
2. นายอุดม  เจริญงามทรัพย์