สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 64 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงปิยดา  กันการ
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรณรงค์
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนิสาชล  หงษ์ทอง
 
1. นางสำอางค์  กนะกาศัย
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติพล  ใจยา
2. เด็กชายหนุ่ม  ไทยใหญ่
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายบดินทร์  สินธุรักษ์
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นางสำอางค์  กนะกาศัย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กชายบดินทร์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสำอางค์  กนะกาศัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายมณนภา  ขำเงิน
2. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรณรงค์
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ด้วงมณี
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงนิสาชล  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงอรชร  ไชยวาน
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงสายสุดา  สีชาลี
2. เด็กหญิงสุธิชา  จำปาศักดิ์
 
1. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
2. นางพรรทิภา  วงศรี