สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนิสาชล  หงษ์ทอง
 
1. นางสำอางค์  กนะกาศัย
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 49 เข้าร่วม 53 1. เด็กชายมณนภา  ขำเงิน
2. เด็กหญิงวิรัชดา  ศรณรงค์
 
1. นางสาวกานดา  อยู่เจริญ
2. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงสายสุดา  สีชาลี
2. เด็กหญิงสุธิชา  จำปาศักดิ์
 
1. นายฐานพันธ์  สุวิมลธนายศ
2. นางพรรทิภา  วงศรี