สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเมือง
2. เด็กชายบดินทร์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล
2. นางสำอางค์  กนะกาศัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 34 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์แจ้ง
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นายสงกรานต์  นันทวัฒนานุกูล