สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองบอนแดง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 18 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กชายบดินทร์  สินธุรักษ์
 
1. นางพรรทิภา  วงศรี
2. นางสำอางค์  กนะกาศัย