สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงปุณยานุช  มงคลชู
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรนภา  จันปุย
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวาสนา  ดอกดิน
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 67 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริวงษ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุณยานุช  มงคลชู
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายศุภมัย  หลาบสุภา
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
 
7 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 74.75 เงิน 14 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปุนริบูรณ์
2. เด็กชายธนกร  ยำยวน
3. เด็กชายศรัณย์  เจริญพร
 
1. นางประภัสสรณ์  นิลสงวน
2. นายวินัย  อิ่มกมล
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณาศิกาญจน์  แสนอ้วน
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพัชรีพร  คำจ่าง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  อุ่มพิมาย
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
2. นางสุปราณี  ชนานพ
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณาศิกาญจน์  แสนอ้วน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แวงวรรณ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
2. นายวินัย  อิ่มกมล
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรฑิตา  วาจามั่น
2. เด็กหญิงดอกเหมย  วิชัยยนต์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ปั้นส้ม
 
1. นางประภัสสรณ์  นิลสงวน
2. นางมาลี  วรรัตน์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สมบูรณื
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ภู่ภิญโญ
3. เด็กหญิงนิชาวัลย์  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงบุณยาพร  เกียรติยศ
5. เด็กหญิงวาสนา  ดอกดิน
6. เด็กหญิงอรไพลิน  บุญมี
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง
3. นางสุปราณี  ชนานพ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐมน  บุรพอง
2. เด็กหญิงตราราตรี  ประกอบดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แวงวรรณ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 81 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผกากอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวิภา  มานะงาน
 
1. นางจิตสุภา  นาคะเวทิน
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาทอง
2. เด็กหญิงทิพวัล  นามพล
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เจริญยิ่ง
 
1. นางจิตสุภา  นาคะเวทิน
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง