สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 67 1. เด็กหญิงนฤมล  ศิริวงษ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายศุภมัย  หลาบสุภา
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 58 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงพัชรีพร  คำจ่าง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  อุ่มพิมาย
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
2. นางสุปราณี  ชนานพ