สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชากพุดซา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 62 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงปุณยานุช  มงคลชู
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอรนภา  จันปุย
 
1. นายวินัย  อิ่มกมล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงวาสนา  ดอกดิน
 
1. นายนพดลย์  สินเกิดทรวงดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงณาศิกาญจน์  แสนอ้วน
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงณาศิกาญจน์  แสนอ้วน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  แวงวรรณ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
2. นายวินัย  อิ่มกมล
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกรรฑิตา  วาจามั่น
2. เด็กหญิงดอกเหมย  วิชัยยนต์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ปั้นส้ม
 
1. นางประภัสสรณ์  นิลสงวน
2. นางมาลี  วรรัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงณัฐมน  บุรพอง
2. เด็กหญิงตราราตรี  ประกอบดี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แวงวรรณ์
 
1. นางมาลี  วรรัตน์
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 81 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ผกากอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ยศรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงวิภา  มานะงาน
 
1. นางจิตสุภา  นาคะเวทิน
2. นางศุภลักษณ์  ยิ่งยง