สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   เดชะคุณาพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พันสนิท
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ศรีสุข
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวานิช
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  พูดเพราะ
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสิรินภา  จันทร์สุข
 
1. นายไพศาล  ธนะกูลบริภัณฑ์
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธีรวัฒน์  พิชัย
 
1. นางเสงี่ยม  เหิมขุนทด
 
9 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายธัชนนท์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  ศรีเมือง
3. เด็กชายวันชนะ  ใครสุข
 
1. นางสาวนันทชพร  สีทิ้ง
2. นายวรกิจ  ชิโณรโส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ไวยสุภี
2. เด็กหญิงวนิดา  ยีรัมย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปียดี
4. เด็กหญิงอริสา  นิคม
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.8 เงิน 26 1. เด็กหญิงเรืองลดา  ขันนาค
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญรอด
2. เด็กชายวิษณุภรณ์  บุญเจือ
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
2. เด็กชายชุติพนต์   กิตติกวินสุข
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสายสุนี  ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพล  จีนบุตร
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรดิน
2. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เจือจันทร์
 
1. นายสุพจน์  สมเพชร
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงญดาพร  มงคลศิลป์
2. เด็กหญิงแสงผ่อง  สันทัด
 
1. นางสาวภารดี  โชคนิมิตสกุล
2. นายวรกิจ  ชิโณรโส
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 53 1. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายพัลลภ  แจ้งไพร
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสาวสุนีรัตน์  จันทร์รัก
 
18 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  กุลชอนสถิตย์
 
1. นายสุพจน์  สมเพชร
 
19 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 38.6 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปิยเรศน์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายสุพจน์  สมเพชร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79 เงิน 8 1. เด็กชายจักรภัทร  ฉลองศักดิ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  พันธุ์เจริญ
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  ศิริรักษ์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีดารา
5. เด็กชายวรเทพ  รื่นสดงาม
6. เด็กชายอัสพร  บุรพจิตร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  อินทะเว
2. นายชัยวัฒน์  เพชรดิน
3. นางสาวอัมรินทร์  มุตวงศ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ระบาย
2. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงปภาดา  ไม่มีทุกข์
 
1. นางนันทิยา  ไตรรัตน์
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 71 1. เด็กชายวันชนก  สุขวงค์
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสงจีน
3. เด็กหญิงเกวลิน  สง่า
 
1. นางสาวปาริชาติ  สิงหรัตน์
2. นางอรุณนภา  จามจุรี
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงนฤทัย  ศิลศร
2. เด็กหญิงนะรีศรี  สุภาผล
3. เด็กหญิงบัวตอง  แนวหล้า
 
1. นางสาวกนิษฐา  แซ่โง้ว
2. นางสาววิมลศรี  สีเหลือง