สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  พูดเพราะ
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  กุลชอนสถิตย์
 
1. นายสุพจน์  สมเพชร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 38.6 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปิยเรศน์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นายสุพจน์  สมเพชร