สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พันสนิท
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รัตนวานิช
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายธัชนนท์  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงน้ำพลอย  ศรีเมือง
3. เด็กชายวันชนะ  ใครสุข
 
1. นางสาวนันทชพร  สีทิ้ง
2. นายวรกิจ  ชิโณรโส
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงสายสุนี  ลิ้มเจริญ
2. เด็กชายสิทธิพล  จีนบุตร
 
1. นายชัยวัฒน์  เพชรดิน
2. นางวรรณิภา  ทองธรรมชาติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 53 1. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายพัลลภ  แจ้งไพร
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสาวสุนีรัตน์  จันทร์รัก