สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงสิริกัญญา   เดชะคุณาพงษ์
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์ศรีสุข
 
1. นายนิพนธ์  ทวิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญรอด
2. เด็กชายวิษณุภรณ์  บุญเจือ
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
2. เด็กชายชุติพนต์   กิตติกวินสุข
 
1. นายวรกิจ  ชิโณรโส
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ระบาย
2. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวตระการตา  สำเร็จยิ่ง
2. นางสุจิตร  พุฒยืน
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 85 ทอง 17 1. เด็กหญิงปภาดา  ไม่มีทุกข์
 
1. นางนันทิยา  ไตรรัตน์