สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงวุฒิพร  มีทรัพย์ปรุง
 
1. นายจเร  มากทรัพย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เมืองทรัพย์
 
1. นางนิพัทธา  สหะวรกุลศักดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มสุดใจ
 
1. นางพรทิพย์  ผาดสุวรรณ