สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 68 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เหลืองอ่อน
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงวัลภา  ตติยประภา
 
1. นางนายธราพงษ์   ผาสุข
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงณัฐริกา   แก้วทับทิม
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กชายจีรศักดิ์   โตนาค
 
1. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กชายชัยวัฒน์   จันงาม
 
1. นายณรงค์เดช   ทองทวี
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   วงษ์กัญหา
2. เด็กหญิงวัลภา  ตติยประภา
 
1. นายณรงค์เดช   ทองทวี
2. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงศรินธร  แสงอรุณ
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงธัญวลัย  น่วมสิงห์
2. เด็กชายปฏิภาณ  วิไลรัตน์
 
1. นายธราพงษ์  ผาสุข
2. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วิไลรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนอัมพร
3. เด็กชายนนทวัฒน์  รักแจ้ง
4. เด็กหญิงภาวิดา  ดวงจิต
5. เด็กหญิงศรินธร  แสงอรุณ
6. เด็กชายสัณหณัฐ   น่วมวัตร์
 
1. นายธราพงษ์  ผาสุข
2. นางวันดี  สังข์ทอง
3. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ