สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมื่นจิต สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงรัตนสุดา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงศรินธร  แสงอรุณ
 
1. นางวันดี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงธัญวลัย  น่วมสิงห์
2. เด็กชายปฏิภาณ  วิไลรัตน์
 
1. นายธราพงษ์  ผาสุข
2. นางสาวสุภาพร   สาธุชาติ