สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ไวแสง
 
1. นางชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนภัส  เอี่ยวศิริ
 
1. นางชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงจันทร์ฉาย
 
1. นายตะวัน  ตะวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงญาณินท์  เจือจันทร์
2. เด็กชายเจษฏา  พงศ์รุ่งเรืองชัย
 
1. นางลำยอง  สุภาผล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 30 1. เด็กหญิงอินฑุอร  ขันคำ
2. เด็กชายเดชาวัต  สุระประเสริฐ
 
1. นางลำยอง  สุภาผล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เหล็กกล้า
2. เด็กชายสุรพงษ์  เสียวสุข
 
1. นายนพพร  ทองยืน
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  รังไสย์
 
1. นางนันทินี  ช้างด้วง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 19 1. เด็กหญิงนภัส  เอี่ยวศิริ
 
1. นางนันทินี  ช้างด้วง
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 26 1. เด็กชายชลนที  เล็กคำ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีสุข
 
1. นางนันทินี  ช้างด้วง
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชมสาร
2. เด็กหญิงสุธิมา  แถวไทสงค์
 
1. นางนันทินี  ช้างด้วง
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์หอม
2. เด็กชายเฉลิมชัย  เรืองรัมย์
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีเสถียร
2. เด็กหญิงชนาธินาถ  พุทธเส็ง
3. เด็กชายธนโชติ  บุญชู
4. เด็กหญิงพรพรรณ  คำชมภู
5. เด็กหญิงศศิประภา  เล็กคำ
6. เด็กหญิงสุภัทรา  ล้อมพิจิตร
 
1. นางขวัญเนตร  ธิคำ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กชายอานนท์  จันทร์อินทรีย์
2. เด็กชายเสรี  เกตุจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีเมือง
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุมมา
 
1. นางสาวชลดา  ตันติราพันธ์
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81 ทอง 56 1. เด็กหญิงณิชากร  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงบุษบา  ธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงปุณณิศา  เหล็กกล้า
 
1. นางสาวชลดา  ตันติราพันธ์
2. นางธวัลรัชว์  ธัญสิริรพี
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 60 ทองแดง 74 1. เด็กชายบุลากร  ราชละคร
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  มูลมานัส
3. เด็กชายศุภกิต  โสประดิษฐ์
 
1. นางสาวชลดา  ตันติราพันธ์
2. นางธวัลรัชว์  ธัญสิริรพี