สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว (พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ไวแสง
 
1. นางชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงนภัส  เอี่ยวศิริ
 
1. นางชุติกาญจน์  จันทร์ศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แสงจันทร์ฉาย
 
1. นายตะวัน  ตะวงศ์