สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  กันหารินทร์
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีภูมี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุนิษา  สุขดี
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงประภัสสร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ปิ่นทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สืบสาย
 
1. นางกัลยา  สมบูรณ์สิทธิ์
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีสังข์
2. เด็กชายมนตรี  ดวงศรี
3. เด็กชายอนุสรณ์  ศรีวารสาร
 
1. นางกัลยา  สมบูรณ์สิทธิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูนเรศว์ร  ตรรกวิทย์
 
1. นางธนพร  กระจ่าง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เจียมปัญญาวงศ์
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงบุษรา  เพียรดี
2. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์ศรี
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภัคราวุฒิ  คุ้มทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงปานตะวัน  มาดา
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายชลมารค  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสังข์
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายสหรัฐ  มวยดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงคำ
 
1. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นายมานพ  กองศรี
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายดิสรณ์  ทองมาลัย
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
2. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
15 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางจรุณีย์  จันทร์สว่าง
 
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอกปัชชา
2. เด็กชายทยากร  อิ่มสมบัติ
3. เด็กชายวิทวัช  มั่นคง
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงณัฐดาการ  ทัดมาลี
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิราพันธ์  ศรีโปฎก
2. เด็กชายธันวา  ชะลูด
3. เด็กชายปรเมศ  สนแย้ม
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ