สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงประภัสสร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงปฏิมากร  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงมนฤทัย  ปิ่นทองคำ
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สืบสาย
 
1. นางกัลยา  สมบูรณ์สิทธิ์