สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  กันหารินทร์
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ศรีภูมี
 
1. นางสาวสุพัตรา  สิริวัฒนาศาสตร์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงสุนิษา  สุขดี
 
1. นางสาวพรศิริ  กิจเกษตรกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 39 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจียมปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เจียมปัญญาวงศ์
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 4 1. เด็กชายภัคราวุฒิ  คุ้มทรัพย์
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงปานตะวัน  มาดา
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายสหรัฐ  มวยดี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงคำ
 
1. นางณัฐชยา  สิงห์โตทอง
2. นายมานพ  กองศรี
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงณัฐดาการ  ทัดมาลี
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิราพันธ์  ศรีโปฎก
2. เด็กชายธันวา  ชะลูด
3. เด็กชายปรเมศ  สนแย้ม
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ