สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูนเรศว์ร  ตรรกวิทย์
 
1. นางธนพร  กระจ่าง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 21 1. เด็กหญิงบุษรา  เพียรดี
2. เด็กชายรติพงษ์  จันทร์ศรี
 
1. นางนิภา  สุวรรณศักดิ์สิน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายชลมารค  แสงเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสังข์
 
1. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 17 1. เด็กชายดิสรณ์  ทองมาลัย
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุวรรณพันธ์
 
1. นางสาวทวีพร  สัจจกุล
2. นายประเสริฐ  ธงชัย
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางจรุณีย์  จันทร์สว่าง
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  เอกปัชชา
2. เด็กชายทยากร  อิ่มสมบัติ
3. เด็กชายวิทวัช  มั่นคง
 
1. นางธันยนันทน์  สุวิมลธนายศ