สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายชาญชัย  วิเชียรสลาง
 
1. นางมยุรี  รัตนดาดาษ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ตังแก
 
1. นางมยุรี  รัตนดาดาษ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จิ๋วแย้ม
 
1. นางณัฐกานต์  จันทนา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางณัฐกานต์  จันทนา
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงรังสิมา  ฉัตรเงิน
 
1. นางณัฐกานต์  จันทนา
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บัวดา
2. เด็กหญิงธีริศรา  เยียวรัมย์
3. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีสวัสติ์
 
1. นางณัฐกานต์  จันทนา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงจารุณ๊  พูลศรี
2. เด็กชายพรพรหม  เวียงสมุทร
3. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีพรหม
4. เด็กชายวณิช  คุณประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิรดา  หงษา
6. เด็กหญิงสรัญญา  เจริญศรี
 
1. นายวีระชัย  จารุเนตร
2. นายอิทธิพล  ปากเมือง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 12 1. เด็กหญิงฐิติยา   สวัสดิ์สรรวงศ์
2. เด็กหญิงธันยพัชร   เทศะบำรุง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  แสงเงิน
 
1. นางสาวมุกดา  สถาวร