สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  กรองแก้ว
 
1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิรัน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงนิภาพัทธศล  พิพัฒสัจจา
 
1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทสิงห์
 
1. นางสาววัชรินทร์  วุฒิรัตน์
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงเจนิษสา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 21 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายกัลยา  ภักดิบดี
 
1. นางศิวภรณ์  สุขสำราญ
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงเจนิษสา  แสงอรุณ
 
1. นางอัจฉรา  ขจร
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐการณ์  อาจศิริ
 
1. นางอัจฉรา  ขจร
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายพฤษภา  ท้องด้วง
2. เด็กชายวธัญญู  แสงกล้า
 
1. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
2. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิษฐา  เทศสวัสดิ์
 
1. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภาวริน  หันกาษา
 
1. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 15 1. เด็กชายณัฐพล  จรูญรัตน์
2. เด็กหญิงปิยะมาส  ศรีวิชิต
 
1. นางยุรี  อินทรัตน์
2. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงนาฏวดี  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายมนัส  บุญเส็ง
 
1. นางยุรี  อินทรัตน์
2. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ปิ่นรัมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองบัณฑิต
 
1. นายวุฒฑิ  อัศวนนท์วิวัฒน์
2. นางอัจฉรา  ขจร
 
16 ศิลปะ ซอด้วง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
17 ศิลปะ ซออู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จรแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ขจร
 
18 ศิลปะ จะเข้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
19 ศิลปะ ขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  ทิพรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  ขจร
 
20 ศิลปะ ขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลวิชัย  ดอกจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
22 ศิลปะ วงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ครูสอน
2. เด็กชายณฐวรรณ  สร้อยสน
3. เด็กชายณัฐการณ์  อาจศิริ
4. เด็กชายพงศธร  ม่วงทำ
5. เด็กหญิงพัชรพร  ถ้ำทอง
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จรแก้ว
7. เด็กหญิงเกตุสุดา  ทิพรัตน์
8. เด็กหญิงเจนิสษา  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเรือนงาม  ไชยสันติ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
3. นางอัจฉรา  ขจร
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธราดล  บุญมี
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงนิรัณท์ชาฎา  พิพัฒสัจจา
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  วงจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมภักดี
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ก้าหรีมล๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กชายภัทรศัย  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สายันต์
 
1. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
2. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายศรายุทธ  บุญใบ
2. เด็กหญิงอลิชา  สัพโส
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
2. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายณฐวรรธ  สร้อยสน
2. เด็กชายปัณณธร  โต้ฮวดใช้
 
1. นางสาวสมปรารถนา  พานทอง
2. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธราดล  บุญมี
 
1. นางภัณฑิรา  สวัสดี
 
31 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กชายชยพล  ทองด้วง
 
1. นางลำเนา  เรืองทอง
 
32 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 17 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  วิเศษไชย
 
1. นางสาวทิวาพร  ศักดาเกียรติกุล
2. นางศิวภรณ์  สุขสำราญ
 
33 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานต์สินี  กาวี
2. เด็กชายศริตวรรธน์  บัวแก้ว
3. เด็กชายสุเทพ  สีดาวัน
 
1. นางวนิดา  เนื่องจำนงค์
2. นายศิวภรณ์  สุขสำรวญ