สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 18 1. เด็กหญิงเจนิษสา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 27 1. เด็กหญิงนาฏวดี  เอี่ยมสอาด
2. เด็กชายมนัส  บุญเส็ง
 
1. นางยุรี  อินทรัตน์
2. นางระวีพร  เนติไชยพงศ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  วงจันทร์
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมภักดี
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ก้าหรีมล๊ะ
 
1. นางวิไลวรรณ  สงพอ
2. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายศรายุทธ  บุญใบ
2. เด็กหญิงอลิชา  สัพโส
 
1. นางสาวสุดาพร  กริดรัมย์
2. นางสาวเพียงใจ  สุวรรณจรัส