สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงจินตนา   พุ่มมะลิ
 
1. นางลดาวัลย์  อุ้มเงิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงนิสาชล   พูลสวัสดิ์
 
1. นางลดาวัลย์  อุ้มเงิน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตรียะอรุณศิริ
 
1. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงปริญญา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายจิรพัส  ธรรมรังษี
 
1. นางดาน้อย   อัจฉริยะเกียรติ
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวจิตติมา  อาภาสวัสดิ์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนิศา  แซ่เฮ้ง
2. เด็กหญิงศุภณา  แก้วประไพ
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตรียะอรุณศิริ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์   ศักดาเกียรติกุล
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนราทัศน์  สารีเรือง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เมืองมัจฉา
2. เด็กชายเสกสรรค์  งอยผาลา
 
1. นางสาวปาลิดา  ตันสกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติมา   ประวัติ
2. เด็กชายจ่าม  คำสูง
 
1. นางสาวปาลิดา  ตันสกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช   คำเลิศ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นพอุบล
 
1. นายปาลิดา  ตันสกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมรินทร์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  งามโครต
3. เด็กชายก้องเกียรติ  เนียรทศาสตร์
4. เด็กชายจรัญ  นวลแก้ว
5. เด็กหญิงจุฑามณี  ยิ่งเชิดงาม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
7. เด็กชายตะวัน  โชคประสพทรัพย์
8. เด็กชายต้อม  โชคประสพทรัพย์
9. เด็กหญิงทิพพาพร  ศิริบุญมี
10. เด็กหญิงธนิศา  แซ่เฮ้ง
11. เด็กหญิงนภาพร  บุญมากุล
12. เด็กชายนราทัศน์  สารีเรือง
13. เด็กชายนวพล  สีดาโครต
14. เด็กชายพงศกร  วธิรวัฒนา
15. เด็กชายวรวุฒิ  ฟักทิม
16. เด็กชายวสุทร  คำศรี
17. เด็กหญิงวารุณี  กมลเดช
18. เด็กหญิงวิราวรรณ  ขวัญส่ง
19. เด็กหญิงศุภณา  แก้วประไพ
20. เด็กหญิงสุธานิธิ  เรืองพุ่ม
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
2. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
3. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
4. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
5. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตติยา  อุ่นสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัชนันญา  สิริสถิตย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมล  วิถี
 
1. นางมาลา  สุทธิธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนกันยา
2. เด็กชายปรพล   อุทกิจ
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
2. นางสาวลำเภา  ศรีสุข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ใจพุก
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   แสงระงับ
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
2. นางสาวลำเภา  ศรีสุข
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารียา  โพธ์เงิน
2. เด็กหญิงอโรชา  พันธะสา
 
1. นางสาวศิริพร  ตันติพลพันธ์
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเดชา  เล็กจันทึก
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  เพชรหลาย
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชมพูนุช  คำเลิศ
2. เด็กหญิงพิพาภรณ์  เกิดผาสุข
3. เด็กหญิงอโรชา  พันธะสา
 
1. นางสาวปาลิดา  ตันสกุล
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 45 1. เด็กชายจรัญ  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  หอมวงษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล
2. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติ  ปิยัง
2. เด็กหญิงกิตติมา  ประวัติ
3. เด็กหญิงขจรศักดิ์  คูโนรัมย์
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
2. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา   วังภูงา
2. เด็กหญิงนุช  เกดแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน   พิมพ์เงิน
 
1. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
2. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิลาสินี   แสงอรุณเรืองสุข
 
1. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี
 
26 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เคะนะอ่อน
 
1. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีปัญญา
2. เด็กชายชลสิทธิ์  เคะนะอ่อน
3. เด็กหญิงณัฐพร  เดนะอ่อน
4. เด็กชายณัฐพล  พูลสวัสดิ์
5. เด็กชายรชานนท์  โบราณ
6. เด็กชายเดชา  บุญรอด
 
1. นายประกอบ  พอดี
2. นายศักดิ์  จรุงพัฒนานนท์
3. นางเอื้อสุภา  ส่องสว่าง
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 82 ทอง 27 1. เด็กหญิงเเคร์รี่  เบริด์
 
1. นางสุทราภรณ์  เพชรปฐมชล
 
29 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงทักษพร  เพียวสูงเนิน
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  กุลนิล
3. เด็กชายวีรพล  แก้วรอด
 
1. นางสาวสุณีย์  ประดิภาพงศ์
2. นางสุทธาทิพย์  แซ่ตั๊น
 
30 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงญาสุมินต์  สุขเกิด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  พิริยะบรรหาร
3. เด็กชายสุไท  ศร
 
1. นางปิยะนุช  หิรัญญากร
2. นางลำไพ  ฟักทิม