สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ตรียะอรุณศิริ
 
1. นางสุนีย์  ไหว้พรหม
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงปริญญา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวสมนึก  หิรัญญาภรณ์วิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนราทัศน์  สารีเรือง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 17.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายภานุวัฒน์   เคะนะอ่อน
 
1. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี