สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายจิรพัส  ธรรมรังษี
 
1. นางดาน้อย   อัจฉริยะเกียรติ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ลี้
 
1. นางสาวจิตติมา  อาภาสวัสดิ์วงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงรัตติยา  อุ่นสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัชนันญา  สิริสถิตย์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเดชา  เล็กจันทึก
 
1. นายประกอบ  พอดี
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 45 1. เด็กชายจรัญ  นวลแก้ว
2. เด็กหญิงอารยา  หอมวงษ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ศักดาเกียรติกุล
2. นางเนตรชนก  คัมภ์ทวี
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติ  ปิยัง
2. เด็กหญิงกิตติมา  ประวัติ
3. เด็กหญิงขจรศักดิ์  คูโนรัมย์
 
1. นางดาน้อย  อัจฉริยะเกียรติ
2. นางอรุณี  นันทวัฒนานุกูล
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงญาสุมินต์  สุขเกิด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  พิริยะบรรหาร
3. เด็กชายสุไท  ศร
 
1. นางปิยะนุช  หิรัญญากร
2. นางลำไพ  ฟักทิม