สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงพจษ์ศกร  คำลือ
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  แสงเงิน
 
1. นางศรันยา  ทุมดี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงสายธาร  ทองอร่าม
 
1. นางศรันยา  ทุมดี
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงอภิญญา  อุดม
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  แสงทอง
2. เด็กหญิงภาสพร  มาแดง
 
1. นายชนุตม์  จันทร์สุวรรณ
2. นายวสันต์  ธราจารวัตร
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 30 1. เด็กชายพงศกร  แสงทอง
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  วงษ์อินทร์
 
1. นางกรรณิการ์  แสงโนราช
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงประพาพิน  เจริญผล
 
1. นางณัฐณิชา  ไตรจักร์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กชายศุภกร  ไทยเจริญ
2. เด็กชายอนุชา  ศรีพูล
 
1. นายชนุตม์   จันทร์สุวรรณ
2. นางณัฐณิชา  ไตรจักร์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 40 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุขสละ
2. เด็กหญิงนัฐวัลย์  ด่านธิติ
 
1. นายชนุตม์  จันทร์สุวรรณ
2. นางณัฐณิชา  ไตรจักร์
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 45 1. เด็กหญิงปิยะนารถ  ยูงกระสันท์
2. เด็กหญิงสุดานันท์  อุลกัสสา
3. เด็กหญิงอินธิรา  เกษี
 
1. นางสาวปิยนารถ  ยูงกระสันต์
2. นางสาวสุภวรรณ  โพธิ์อิ่ม