สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 63 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงชลิตา  สุตลาวดี
 
1. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายสิทธิโชค  อินคง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงมัญชุพร  รัฐถาทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์พันธ์
 
1. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายตนุภัทร  ทวนดิลก
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวริศรา  แย้มชู
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายกิตติภพ  คูเจริญศิลป์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายตนุภัทร  ทวนดิลก
2. เด็กชายสิทธิกร  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงอรนภา  แสงทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กชายนักรบ  เกษมคุณารักษ์
2. เด็กหญิงปภาวี  สากร
 
1. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
2. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 51 1. เด็กชายกฤษณพล  จิตพูลผล
2. เด็กหญิงมัญชุพร  รัฐถาทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายสิทธิโชค  อินคง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ผาบุตร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกิตติภพ  ดูเจริญศิลป์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ตรังคะลักขี
2. เด็กหญิงเหมียว  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
2. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงปภัสรา  นาคจันทร์
2. เด็กชายหรัณย์  กันหาพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แจ่มจำรัส
 
1. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยบัวงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองภู
 
1. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายธนายุทธ  แสงชู
2. เด็กชายหรัณย์  กันหาพันธ์
 
1. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชาลิสา  รุ่งพัฒนพงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชู
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  สายแก้ว
4. เด็กหญิงสุพัตรา  โตพิมาย
5. เด็กหญิงเอมอร  ราชรักษ์
6. เด็กชายแดง  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
2. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
3. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองกลาง
2. เด็กชายกิตติธัช  สากร
3. เด็กชายตนุภัทร  ทวนดิลก
4. เด็กชายธนศักดิ์  อ่อนเจริญ
5. เด็กชายธนายุทธ  แสงชู
6. เด็กชายวันชัย  บุญโชติ
7. เด็กชายหรัณย์  กันหาพันธ์
8. เด็กชายเจษฎา  สอนสกุล
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
2. นางวิไล  สุวรรณโพธิ์
3. นางเฉลา  สุขทนารักษ์
 
20 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.5 เงิน 47 1. เด็กชายโกศล  จิตรสาคร
 
1. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 74 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชูผล
2. เด็กหญิงสมฤดี  ฉัตรวิเชียร
3. เด็กชายอภิชาติ  บัวพา
 
1. นางพนิดา  เสาทอง
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์ลอ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงพรกนก  ใจไว
 
1. นางพนิดา  เสาทอง
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล