สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 69 1. เด็กหญิงมัญชุพร  รัฐถาทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายตนุภัทร  ทวนดิลก
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวริศรา  แย้มชู
 
1. นายชูชาติ  อร่ามพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 41 1. เด็กชายกิตติภพ  คูเจริญศิลป์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 36 1. เด็กชายตนุภัทร  ทวนดิลก
2. เด็กชายสิทธิกร  เนื่องจำนงค์
3. เด็กหญิงอรนภา  แสงทอง
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายสิทธิโชค  อินคง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์ผาบุตร
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
2. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ