สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องมะเฟือง สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กชายกิตติภพ  ดูเจริญศิลป์
 
1. นางสาวจิราพร  แสงมาศ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 33 1. เด็กหญิงกมลชนก  น้อยบัวงาม
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองภู
 
1. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายธนายุทธ  แสงชู
2. เด็กชายหรัณย์  กันหาพันธ์
 
1. นางสาวพิกุล  ตะวันคำ
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
4 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77.5 เงิน 47 1. เด็กชายโกศล  จิตรสาคร
 
1. นางสาวสุมาลี  เจริญผล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 74 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชูผล
2. เด็กหญิงสมฤดี  ฉัตรวิเชียร
3. เด็กชายอภิชาติ  บัวพา
 
1. นางพนิดา  เสาทอง
2. นางสาวสุมาลี  เจริญผล