สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 65 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงอารียา  อ่อนเจริญ
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ๊ง
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุส  ผาสุขนาน
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญผล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพงศกร  แจ้งประสิทธิ์
2. เด็กชายสมภพ  นาคประสพ
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองอ้น
2. นายณัทพงศ์  สุวิมล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 29 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงนรีกานต์  บุญช่วย
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 58 1. เด็กหญิงกชกร  สง่างาม
2. เด็กชายทินภัทร  บุญพานิช
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
2. นายณัทพงศ์  สุวิมล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงปณิตา  หาไชย
4. เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์กลาง
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ชูเวียง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุจิณณา  จันทร์กลิ่น
8. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่อื๊ง
9. เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์พินิจ
10. เด็กหญิงอารียา  อ่อนเจริญ
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
2. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
3. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายทินภัทร  บุญพานิช
2. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่อึ๊ง
 
1. นายณัทพงศ์  สุวิมล
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชานนท์  ลาภเกษร
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
15 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณพร  ปะนาที
2. เด็กหญิงศิริพร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงศิริรักษ์   บุญช่วย
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองอ้น
2. นายณัทพงศ  สุวิมล
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายจืรายุส  ผาสุขนาน
2. เด็กชายชานนท์  ลาภเกษร
3. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
4. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ๊ง
5. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
6. เด็กหญิงเปรมยุดา  กาเมือง
 
1. นายณัทพงศ์  สุวิมล
2. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
3. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิภช  จันทร์ศรี
2. เด็กชายเรวัฒน์  ดวงดารา
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลงกรณ์  แจ่มศรี
2. เด็กชายอานนท์  ขาวอุไร
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
21 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงชลธิชา   ขวัญอยู่
 
1. นางสาวอ้อ  โชคชัย
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 61 ทองแดง 86 1. เด็กหญิงกานดา  สมเสงี่ยม
2. เด็กหญิงธิชากร  สง่างาม
3. เด็กชายอภิสิทธ์  คำมี
 
1. นางสาวปภาดา  ทั้งวิจิตรกุล
2. นางสาวอ้อ  โชคชัย
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  ว่องไว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวลาด
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  แจ้งประสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวอ้อ  โชคชัย