สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายจิรายุส  ผาสุขนาน
2. เด็กชายณัฐกิตต์  เจริญผล
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 29 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงนรีกานต์  บุญช่วย
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์กลิ่น
2. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์ศรี
3. เด็กหญิงปณิตา  หาไชย
4. เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์กลาง
5. เด็กหญิงวรวรรณ  ชูเวียง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญช่วย
7. เด็กหญิงสุจิณณา  จันทร์กลิ่น
8. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่อื๊ง
9. เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์พินิจ
10. เด็กหญิงอารียา  อ่อนเจริญ
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
2. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
3. นางสาวบุญเอื้อ  เอี่ยมรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายจืรายุส  ผาสุขนาน
2. เด็กชายชานนท์  ลาภเกษร
3. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
4. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ๊ง
5. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
6. เด็กหญิงเปรมยุดา  กาเมือง
 
1. นายณัทพงศ์  สุวิมล
2. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
3. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 77 เงิน 48 1. เด็กหญิงชลธิชา   ขวัญอยู่
 
1. นางสาวอ้อ  โชคชัย