สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
 
1. นางณัฐฐิญา  สุวิมล
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอลงกรณ์  แจ่มศรี
2. เด็กชายอานนท์  ขาวอุไร
 
1. นางสาวนิลวรรณ  วัฒนา
2. นางสาววิไลวัลย์  พรหมมา
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกชกร  ว่องไว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวลาด
3. เด็กหญิงปวีณ์กร  แจ้งประสิทธิ์
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นางสาวอ้อ  โชคชัย