สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สมัคร) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงภาวิณี  คำประกอบ
 
1. นางเพ็ญนภา  จันทรัตนกมล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาษี
 
1. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพรรณิภา  บุญแน่
 
1. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 7 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายเจษฎาพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายอนุชา  จันทรัตนกมล
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวิณี  คำประกอบ
 
1. นายอนุชา  จันทรัตนกมล
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71.4 เงิน 25 1. เด็กชายพีรกานต์  ชาญสำราญ
 
1. นางพิมพ์ใจ  อุดม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 22 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ชะนา
 
1. นางศมนวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงพิจิตรา  จำนงค์ผล
2. เด็กชายสายชล  ทองปาน
 
1. นางรัชนี  เอกชัย
2. นางเพ็ญนภา  จันทรัตนกมล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 23 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้ววรรณา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมะนาง
 
1. นางรัชนี  เอกชัย
2. นางศมนวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภาษี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวจริยาพร  ขวัญยืน
2. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
12 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญรอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลาแก้ว
3. เด็กหญิงปริญญารัตน์  ห้อไธสง
4. เด็กชายพันธกานต์  คงสมฤทธิ์
5. เด็กชายภนุวัฒน์  คำมะนาง
6. เด็กหญิงภาวินี  คำประกอบ
7. เด็กชายวงศกร  รูปสะอาด
8. เด็กหญิงวศินี  ก้อนธิ
9. เด็กชายศุภวิชญ์  ชะนา
10. เด็กหญิงอริศา  คำมะนาง
 
1. นางสาวกรรณิกา  คำพิลา
2. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
3. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายธนพล  วัดโสน
2. เด็กชายธนวัฒน์  คล้ายพันปี
3. เด็กชายเจริญชัย  คูกลาง
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
2. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลาแก้ว
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ชะนา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวจริยาพร  ขวัญยืน
2. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กชายพันธกานต์  คงสมฤทธิ์
2. เด็กชายภนุวัฒน์  คำมะนาง
3. เด็กชายศุภเศรษฐ์  ชาญสำราญ
 
1. นางสาวอรอนงค์  จำนงค์ผล
2. นางอุทิศ  อินธิปัญญา
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงสโรชินี  โกศลศิลป์
 
1. นางรหัสวรรณ  อินจาด
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 40 1. เด็กชายภูผา  โสดา
2. เด็กชายศิวัฒน์  นิชากรณ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรเพชร
 
1. นางรหัสวรรณ  อินจาด
2. นางอรอนงค์  วุฒิสมบูรณ์
 
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  สนิทกูล
2. เด็กหญิงวราพร  ดำรงไชย
3. เด็กหญิงอนันดา  ขวัญอ่อน
 
1. นางรหัสวรรณ  อินจาด
2. นางอรอนงค์  วุฒิสมบูรณ์