สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจริยา  จิตต์บรรยงค์
2. เด็กหญิงวิชุดา  มาธิดา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำเสย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ขวัญงอน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอาริสา  นิยม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  สารมานิตย์