สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เจริญรส
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงพิตราสินี  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจปิง
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายฉัตริน  สุรันนา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงฐิต่าภา  พงษ์เถื่อน
2. เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์ศิริ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขไสยาสน์
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนายุทธ  ประเสริฐโส
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดใจ
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฐมพร  สุขไสยาสน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉวยครบุรี
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ครุธพันธ์
2. เด็กชายสมชาย  ลุงช่อยา
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงศุนิสา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีเสถียร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 1. เด็กชายชาญชัย  อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงอวยพร  ลุงนำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางนุชฎา  ระงับพิษม์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงนิรุชา  กมล
2. เด็กชายสุรพงษ์  ลีเส็ง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางนุชฎา  ระงับพิษม์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ท้าวนู
2. เด็กหญิงอาริตษรา  ลำธาระ
 
1. นายชัยชนะ  ปั้นนาค
2. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
13 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสอจันนา  เปิง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กวินวรรณกุล
 
1. นายศักดิ์ชัย  อินทชิต
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  งามเลิศปัญญากุล
2. เด็กหญิงนฤภร  ศิริวราวาท
3. เด็กหญิงวรวรรณ  งามเลิศปัญญากุล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางไพเราะ  ไตรมาส
 
16 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงวริศรา  พฤกษ์เพิ่มพูล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 74 เงิน 54 1. เด็กหญิงอุษณิสา  ทองสิงห์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ส่งสุพร
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 87 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ
2. เด็กชายภัคพล  พันธุ์เวช
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  สายบัว
 
1. นางวัชรี  ภูริปัญโญภาส
2. นางสาวอรอนงค์  ส่งสุพร