สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 64 1. เด็กหญิงพิตราสินี  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ใจปิง
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายฉัตริน  สุรันนา
 
1. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงฐิต่าภา  พงษ์เถื่อน
2. เด็กหญิงณัชชา  นพพันธ์ศิริ
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  สุขไสยาสน์
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
5 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปฐมพร  สุขไสยาสน์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉวยครบุรี
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
6 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ครุธพันธ์
2. เด็กชายสมชาย  ลุงช่อยา
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 51 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ท้าวนู
2. เด็กหญิงอาริตษรา  ลำธาระ
 
1. นายชัยชนะ  ปั้นนาค
2. นายเชิดศักดิ์  ทองสว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 12.5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงวริศรา  พฤกษ์เพิ่มพูล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ