สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลดำ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เจริญรส
 
1. นางศุภวรรณ  จันทราเขต
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายธนายุทธ  ประเสริฐโส
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุดใจ
 
1. นางสาวการุญภรณ์  สาระลึก
2. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 64.4 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงศุนิสา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีเสถียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 46 1. เด็กชายชาญชัย  อิ่มรัมย์
2. เด็กหญิงอวยพร  ลุงนำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางนุชฎา  ระงับพิษม์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงนิรุชา  กมล
2. เด็กชายสุรพงษ์  ลีเส็ง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางนุชฎา  ระงับพิษม์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงสอจันนา  เปิง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กวินวรรณกุล
 
1. นายศักดิ์ชัย  อินทชิต
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  งามเลิศปัญญากุล
2. เด็กหญิงนฤภร  ศิริวราวาท
3. เด็กหญิงวรวรรณ  งามเลิศปัญญากุล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  โพธิ์คำ
2. นางไพเราะ  ไตรมาส
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 60 ทองแดง 87 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  คำเจริญ
2. เด็กชายภัคพล  พันธุ์เวช
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  สายบัว
 
1. นางวัชรี  ภูริปัญโญภาส
2. นางสาวอรอนงค์  ส่งสุพร