สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 61 ทองแดง 56 1. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งธนะวุฒิกุล
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายศักรินทร์  บุญพันธ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงศศิมน  ถนอมญาติ
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ปานธรรม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจือจันทร์
3. เด็กชายนุติพงษ์  ปานธรรม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สมวงค์
5. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วิเศษสุนทร
6. เด็กหญิงวรัญญา  สีสุข
7. เด็กชายสุเนตร  โคตรตาแสง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดวงดารา
9. เด็กชายอนุชิต  น้อยหลา
10. เด็กชายอัครพงษ์  เปรื่องปราชญ์
 
1. นางจิตฐิพร  สุวรรณโชติ
2. นางสาวจินตนา  สุจิตต์จำรัสสกุล
3. นางพัสกร  หิรัญเกษตร
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 70 1. เด็กหญิงณัฐมล  ถนอมญาติ
2. เด็กชายรัชชานนท์  สาโลทำ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ชุ่มแช่
 
1. นางสาวจินตนา  สุจิตต์จำรัสสกุล
2. นางพัสกร  หิรัญเกษตร