สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 75 เงิน 17 1. เด็กชายอนุชิต  น้อยหลา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายธัญญวิช  ทองใบ
2. เด็กชายวราวุธ  สืบเพ็ง
3. เด็กชายอัครพล  ไชยเกตุ
 
1. นายสุทัศน์ชัย  สุขทนารักษ์
2. นางเสาวลักษณ์  สุขทนารักษ์