สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุขศิริ  งามศักดิ์
 
1. นางสมจิตต์  จิรหฤทัย
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  หมายใกล้กลาง
 
1. นางสมจิตต์  จิรหฤทัย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงนัฐวิกา  สมัคร์สมาน
 
1. นางสมจิตต์  จิรหฤทัย
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  วรสิทธิ์
 
1. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญบู่
 
1. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
6 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงดวงฤดี  ซิ้มอิ่ม
2. เด็กหญิงธณิตตา  งับสันเทียะ
3. เด็กหญิงพรรณริภา  มงคลดี
 
1. นางสาวสุภัทธินี  กุมรัมย์
2. นางโชติมา  พฤกษ์เพิ่มพูล
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายจิรายุ  พรนิมิตทรัพย์
2. เด็กชายวิศรุต  แจ่มศรี
 
1. นางสาวชมภูนุช  สุภาผล
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 47 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงวรรณภา  เตียวสงวน
2. เด็กชายวสันต์  ศรีวงษ์
 
1. นายสังวาลย์  บุญเกิด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเรือง
 
9 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงนริศรา  ปานแสงทอง
2. เด็กหญิงปรียานุช  วารี
3. เด็กหญิงพรกนก  ทองอินทร์
 
1. นายอมร  เรืองพันธ์
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนิรชา  จิตเจริญ
 
1. นางศิริรัตน์  ทรงทับทิม
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรัมภ์รดา  วรสิทธิ์
 
1. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายภูมินทร์  เกตุตา
2. เด็กชายอนันดา  เสาวรส
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นายอัครวิชญ์  วิรุณพันธ์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  วรสิทธิ์
3. เด็กหญิงสิริพร  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นางสุภัทชินี  กุมรัมย์
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 42 1. เด็กชาย สัจจพงษ์  เกียรติศักดากุล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  จิตจำนงศ์
 
1. นายอัครวิชญ์  วิรุณพันธ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงสิริพร  สิงห์แสงอ่อน
3. เด็กหญิงอทิตยา  บุญบู่
 
1. นางสุภัทชินี  กุมรัมย์
2. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงประภัสสร  วิกล
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แซ่โฟ้ง
3. เด็กหญิงอรพิน  เงินวาว
 
1. นางสุภัทชินี  กุมรัมย์
2. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายจิตรกร  สุขเหลือง
 
1. นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ทองคำ
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  พิมพลกรัง
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  หมายใกล้กลาง
4. เด็กชายภัทรพล  ศรีประดิษฐ
5. เด็กชายลอ  สุงเล็ก
6. เด็กหญิงไข่ดาว  รายคำ
 
1. นางสาวชมภูนุช  สุภาผล
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเรือง
3. นายอมร  เรืองพันธ์
 
19 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูกมล  เลิศวิไล
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) หนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กหญิงนิตยา  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงวันดี  ทำดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
21 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพล  เพชรพลอยดี
 
1. นางสาวจิราพร  รินคำ
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิงหา  พรหมมาเกิด
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภักจิรา  มหากัณฑ์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 24 1. เด็กชายบารมี  เลิศโชคดีกุล
 
1. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง 12 1. เด็กชายกีรติ  สินทร
2. เด็กชายอัศนัย  มีศิริ
3. เด็กชายเปาแดง  ปีหยง
 
1. นางพิศเพลิน  คงนาคา
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงประภัสสร  หอมชื่น
2. เด็กหญิงภาวินีย์  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงเมย์  กอน
 
1. นางพิศเพลิน  คงนาคา
2. นางสุวิภา  นามดุ้ง